Betalningsalternativ

 

Betala via Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Xpectum överlåtna till Svea Ekonomi AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

 

Delbetala

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna
delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta
att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08–51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 350 kr, aviavgift 35 kr: 7,7 %.

 

Avbetalningsplan:

 

 • Dela upp betalningen på 3 månader (räntefritt)  uppläggningsavgift 95 kr, aviavgift 29 kr*
 • Dela upp betalningen på 6 månader (räntefritt)  uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr
 • Dela upp betalningen på 12 månader (räntefritt) uppläggningsavgift 295 kr, aviavgift 29 kr
 • Dela upp betalningen på 24 månader uppläggningsavgift 295 kr, aviavgift 35 kr, årlig ränta 9,95 % (den 14/6 2019)

 

*Uppläggningsavigft är en engångskostnad aviavgiften betalas vid varje inbetalning.

 

Betala via direktbank

Vid betalning via direktbank så krävs att du har tillgång till bankid. Direktbetalning går med bankerna: Nordea, Handelsbanken, Swedebank, Danskebank och SEB och

Länk: Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation(SEKKI)

 

Försäljningsvillkor

 

Tillämplighet

xpectum AB:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på xpectum AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av xpectum AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom xpectum AB:s hemsida utgör xpectum AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på xpectum AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

 

Pris och Betalning

Priserna på xpectum AB:s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. xpectum AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan xpectum AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott eller kontokort. Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. xpectum AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 450 kr plus moms.

 

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på ordar där fysiskt kursmaterial ingår. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 150 kr exkl. moms- Inga ytterligare postförskotts- eller expeditionsavgifter tillkommer. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan ej avhämtas hos xpectum AB.

 

Leverans

Order mottagna före klockan 11.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel inom max en vecka. xpectum AB anlitar Posten Företagspaket, Posten Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer levereras varan med postpaket till postens utlämningsställe, utkörning ingår ej i denna tjänst. Posten gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35Kg lämnas på postterminal eller åkeri. Pall eller gods med vikt över 35Kg lämnas på tunggodsterminal. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst på 020-23 22 20 till en extra kostnad enligt postens prislista. För postpaket kan utkörning ej beställas.

 

Återköp

xpectums köpvilkor följer 2 kap. 11 § 11 p, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ett avsnitt som gäller vid distansavtal som avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt. Det vill säga accepterat dessa villkor.

I undantagsfall tillåter xpectum återköp men det är helt upp till xpectum att avgöra det. Vid återköp skall kund isåfall ersätta xpectum AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 450 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos xpectum AB eller faktureras separat.

Återköpet är godkänt först när xpectum AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till xpectum AB debiteras en avgift om f n 450 kr plus moms för att täcka xpectum AB:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till xpectum AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta xpectum AB:s kundservice på telefon 0647-50111, e-post till info@xpectum.se och uppge order- eller fakturanummer för att få en förbetald fraktsedel med tilldelat returnummer för retur av varan. Syftet med returnumret är att underlätta identifiering och administrering av återköpet.

Göra uppehåll i utbildningen

Det är inte möjligt för kursdeltagaren att göra uppehåll i utbildningen för att ta påbörja den senare dvs pausa den studietid man har tillgång till. Vid sjukdom är det möjligt att göra uppehåll och då krävs läkarintyg.
Garanti

Garantier på datorer som i förekommande fall medföljer utbildningspaket lämnas av respektive tillverkare, xpectum AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

 

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

 

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till xpectum AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

 

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig xpectum AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper xpectum AB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för xpectum AB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

 

Vid reklamation skall kund kontakta xpectum AB:s kundservice på telefon 0647-50111, via e-post till info@xpectum.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit xpectum AB till handa. Konsument (privatperson) bör använda den av xpectum AB AB utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel. Vid retur av varan skall returfrakten till xpectum AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. xpectum AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

 

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten på telefon 020-23 22 20 för företag och 020-232221 för privatpersoner och till xpectum AB på telefon 0647-50111 eller e-post info@xpectum.se

 

Ansvar för fel i förhållande till näringsidkare

Föreligger fel som xpectum AB ansvarar för, åtar sig xpectum AB att, efter eget val avhjälpa felet genom omleverans med utbytt produkt eller återbetala köpeskillingen.

xpectum AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. xpectum AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

 

Ansvar för fel i förhållande till konsument (privatperson)

Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. xpectum AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för xpectum AB. xpectum AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

 

Kunskapstester

xpectum AB ansvarar ej för om kursdeltagare inte klarar de kunskapstester som i förekommande fall finns i kurserna. Kunskapstester kan bestå av inlämningsuppgifter och tentamen. Likaså ansvarar xpectum ej för om en kursdeltagare avbryter sin kurs.
Kund betalar för utbildningsmaterial. I priset ingår kostnadsfri handledning (och i förekommande fall certifiering).

 

Teknisk support

För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel i vara, har xpectum AB rätt att hänvisa kunden till egen eller respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kunservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.

 

Personuppgifter

xpectum AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till xpectum AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa katalog och direktutskick) genom att skicka e-post till info@xpectum.se alternativt ringa på tel 0647-50111.

 

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

 

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

 

xpectum AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

 

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. xpectum AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

 

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

 

xpectum AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

 

xpectum AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

 

Integritetspolicy

 

Xpectum AB (publ), tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på våra webbsidor och användare av tjänsterna som xpectum erbjuder på dessa webbsidor. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av xpectum används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Xpectum sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.
Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga xpectums digitala kanaler.
Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
Xpectums behandling av personuppgifter

 

1. Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

 

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Xpectums tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Xpectum komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Xpectums digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Xpectum och andra via Xpectums plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned rapporter från Xpectums webbsidor eller anmäler dig till evenemang som Xpectum anordnar.
Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.
När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.
Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Xpectum komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.
Xpectum har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies Xpectum placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i xpectums cookie policy.
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Xpectums rättsliga skyldigheter.

 

2. För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

 

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Xpectum eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

 

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via mejl som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från Xpectum och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
 7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

 

3. Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

 

Xpectum behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Xpectum skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.
Säkerhet till skydd för personuppgifter
Xpectum värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
Information om Xpectums kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

 

4.Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

 

Xpectum kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Xpectums räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Xpectums samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Xpectums räkning undertecknar alltid avtal med Xpectum för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.
Xpectum kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Xpectum kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.
Användning av information från din mobila enhet
Xpectum tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Xpectum får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Xpectum samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

 

5. Mobila enheter

 

Nedan finner du information om hur Xpectum kan använda information från din mobila enhet, om du har givit Xpectum samtycke till sådan användning.
Plats: Xpectum kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.

 

Bilder och kamera: Xpectum kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först inhämta ditt uttryckliga godkännande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket i din mobila enhet. Om du ger Xpectum godkännande att komma åt dina bilder kommer vi endast att använda de bilder som du uttryckligen ger oss tillåtelse att använda.

 

Kontakter: Xpectum kommer inte att importera dina kontakter lagrade på din mobila enhet utan att först få din uttryckliga tillåtelse.

 

Mikrofon: Xpectum kommer aldrig att få tillgång till mikrofonen i din mobila enhet om du inte uttryckligen har givit din tillåtelse till detta.

 

6. Externa länkar

 

Denna integritetspolicy gäller för information som Xpectum behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Xpectums digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

 

7. Rätt till information och rätt att inge klagomål

 

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Xpectum ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Xpectum på adress som anges i punkten 9 nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

8. Behandling av personuppgifter om barn

 

Xpectums Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Xpectum samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Xpectum ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

 

Kontaktinformation

 

Xpectum är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter. Om du har frågor rörande hur Xpectum behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är du välkommen att kontakta Xpectum via mejl eller via post:

 

Xpectum AB
Kurortsvägen 20
837 51 Åre
Sverige

 

Ändring av denna integritetspolicy

 

Xpectum kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Xpectums webbsidor.
Senast uppdaterad: 2018-04-19
1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Cookies

 

En cookie är en textfil som läggs på din dator eller annan IT-utrustning.
En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.
Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade ”session-cookies”, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade ”permanenta cookies”. Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

 

Cookies i Xpectums digitala kanaler

 

I Xpectums digitala kanaler använder vi cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet, analys och marknadsföring. Framför allt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra deras upplevelse av besöket. Exempelvis så att användarnas val kan sparas, men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring.
Att säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatsen slutar fungera. Läs mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

 

Cookies som används på xpectum.se med andra syften än rent funktionella och för att förbättra användarupplevelsen är från Google analytics

 

Google Analytics
Förstaparts-cookie
Namn och varaktighet
• __ga, 2 år
• __gat, 1 minut
• __gid, 24 timmar
• __gac, 90 dagar
• __utma, 2 år
• __utmz, 6 månader
• __utmb, 30 minuter

 

Data som lagras

 

Dessa cookies lagrar information om hur besökarna använder webbplatsen xpectum.se, till exempel varifrån de kommer, hur många och vilka sidor som besöks och hur lång tid de vistas på webbplatsen.

 

Syfte

 

Dessa cookies hjälper oss analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.

 

Överförs information till en tredjepart?

 

Informationen i dessa cookies, inklusive IP-adressen, förs över till Google endast för att de ska kunna utföra tjänster för Xpectum kopplade till webbplatsen. Xpectum har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte informationen till någon tredje part, utom i de fall där detta krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Se samtliga cookies från Google Analytics.